افتتاح حساب قرض الحسنه برای 61 نفر از ایتام تحت پوشش موسسه